Click Here

Tuesday, January 29, 2013

Bangla Choda Chodi

Desi bangladeshi indian kolkata pakitani sexy girl photo collection
‡h K_v ejvhvqbv
Avgvi bvg AvKvk | evwo Avgv‡`i AvgZjv | Avgvi wcZv AvgZjvi eo hwg`vi | Avgvi eqm hLb 10ermi ZLb Avgvi wcZv Avgvi †jLvcov †kLvevi hb¨ Lye hZœ jBqvwQ‡jb | wKš‘y Avgvi Ggb `yf©vM¨ †h cvP ermi c‡i wcZv gviv hvb | msmv‡i weaev gv, Avgvi †QvU †evb-bvg Zvi gvqv , †m Avgvi †P‡q 2erm‡ii †QvU | evev gviv hvevi 6gvm ci Avgvi †QvU †evb KvKv-KvwKgv IZvnvi 1wU cyZ&ª bvg wnib, Zvi eqm 7ermi Avi 1wU Kb¨vZvi bvg wc›Uz,   Zvi eqm 14ermi | wc›Uz KvKv gnvk‡qi cÖ_g c‡ÿi ¯Íªxi Kbªv | KvwKgvi eqm 24ermi n‡e | Avgvi IwffveK bv _vKvq `iæb Rwg`vwo †`Lv‡kvbvi Rb¨ KvKv gnvkq‡K Avwbqv‡Qb | KvKv gnvkq hv welq m¤úwË I †c‡qwQ‡jb ˆhve‡b Zv bó Kwiqv †d‡jwQ‡jb | eZ©gv‡b eoB Afve | Zvnvi Afve †`wLqv gv Znv‡K AvbvBqv‡Qb | wcZv gviv hvevi ci Avgvi gb †Ljvayjvq cwij | Avgvi 1wU eÜz RwUj Zvnvi bvg mygb | 1w`b weKv‡j gv‡V dzUej †Lwjqv mK‡j Pwjqv †M‡j Avwg Avi mygb ewmqv  Mí Kwi‡ZwQ | nVvr mygb KwnAv”Qv AvKvk, ZzB ¸` †LwPm | Avwg ZLb mZ¨B GmeeySZvg bv †h Zv bq, Z‡e Gme †Lqvj wQjbv | Kwnjvg-bv fvB | Av”Qv ZzB †`‡LwPm | mygb Avgvi gy‡Li w`‡K nv K‡i ZvwK‡q Kwnj- †m wK †i , ZzB †`wLmwb | Av‡i Ii PvB‡Z fv‡jv wRwbl wK Avi Av‡Q | Z‡e ewj †kvb | 1w`b w`w` N‡i Kvci Qvi‡Q , Avwg Rvbvjvq e‡m | w`w`i Ny` Lvwb †`Lv gvÎ Avgvi eviv VvwU‡q DVj | wK my›`i Ny` †Zv‡K Zvi wK eje | †`wL Ny‡` GKivk Pzj | w`w` Kvci †Q‡i MvgQv w`‡q Ny` gyP‡Q, Avwg fvj K‡i w`w`i Ny` Lvwb †`LwQ | w`w` Avgvi w`‡K ZvwK‡q ejj-Ame¨ †Q‡j wK †`Lv n‡”Q | Avgvi eqm ZLb 13ermi | Avi w`w`i eqm 16 | we‡q nqbvB | Avwg †n‡m ejjvg-†Zvgvi G‡Z Pzj †Kb w`w` | w`w` Kvco c‡o Avgvi Kv‡Q G‡m Avgvi MvjwU wU‡c Pzwc Pzwc ej‡j- Avi 2ermi hvK †ZviI I‡Z Pzj n‡e | e‡j Avgvi †avbUv wU‡c aij | Zvici wU‡c ej‡j-wK †i GB eq‡m GZ eo K‡iwQm? AvwgI mvnm †c‡q w`w`i ¸`Lvwb wU‡c a‡i ejjvg- †Zvgvi GwU‡Zv †ek big w`w` | †Zvgvi GUv †`‡L AvgviUv eo n‡q‡Q | Avi †ek gRv †eva n‡”Q | w`w` Kwnj- ZzB †hb KvD‡K ewjkwb | gv ivbœv Ki‡Q | Pj evMv‡b hvB †Zv‡K KZ gRv †`e | e‡j Avgvq wb‡q evMv‡b Pwjj | evMv‡b Avgv‡`i †cvov evwoi †fZ‡i wM‡q GKUv dvKv hvqMvq w`w` GKLvwb gv`yi weQvBqv Avgvq ewjj †evk, Avwg `iRvUv w`‡q Avwm-e‡j w`w` Pwjqv †Mj | Avwg gv`y‡i ewmqv Kvc‡oi dvK nB‡Z †jIivwU evwni Kwiqv †KjvBqv †`wL‡Z jvwMjvg | ZL‡bv †jIiv iYg~wZ© avib Kwiqv Av‡Q | w`w` wdwiqv Avwmj | Avgvi Kvh© †`wLqv nvwmqv Kwnj ewj †LvKv‡K †Kjv‡bv n‡”Q eywS?ewjqv Avgvi cv‡m ewmqv Avgvi evovwU awiqv †KjvB‡Z †KjvB‡Z Kwnj, GwU‡K †Zv †ek eo K‡i‡Qv | Zvici w`w`i Mv‡qi Rvgv Lywjqv †dwjj | †Zv‡K wK eje fvB | wK‡R dvóK¬vm gvB | †hb K¨vgwi‡mi ej w`w` gvB `y‡Uv wb‡q Avgvi Mv‡j N‡m ejj, †Kgb wRwbm ej †`wL | Avgvi fvB Mv wSg wSg K‡i DVj | Avwg w`w`‡K Rwi‡q gvB wUc‡Z jvMjvg | Avi w`w` Avgvi †VvUwU gy‡L cy‡i Pzl‡Z jvMj | Avgvi GZ myL jvMj †h †Zv‡K Avi wK eje | LvwbK ev‡` w`w` D‡V Kvco Rvgv Ly‡j wPrn‡q ï‡q cv `y‡Uv †Kwj‡q w`‡q ejj, wP‡i †`Lbv KZ wK †`L‡Z cvwe | Avwg w`w`i ¸‡`i Kv‡Q e‡m w`w`i ¸`Lvwb `yB AvOyj w`‡q wP‡i †`wL, GKwU wUqv cvwLi †Vv‡Ui g‡Zv wK Szj‡Q | Avwg †mwU bvwi‡Z bvwi‡Z Kwnjvg | GUv wK w`w`? w`w` nvwmqv Kwnj, IwU‡K †KvU e‡j | Avi GKUz Zjvq wP‡i †`L GKUv MZ© cvwe , †mB M‡Z© †Zvi †avbUv XywK‡q †` †ek gRv cvwe | Avwg Av‡iv Zjvq nvZ jvMvBqv wPwiqv †`wLjvg | GKUv MZ© †fZiUv Kgjv ‡jeyi g‡Zv is , Avwg †ek K‡i wP‡i a‡i bvKUv jBjv wMqv ïwKjvg †Kgb GKUv Avb›``vqK M›&a | w`w` Avgvi gv_vUv ¸‡`i Dci Pvwcqv awiqv Kwnj , wK †Mv †Pvlv n‡”Q bvwK | †ek †Zv wRe w`‡q Pz‡l ¸`Uv GKUz wfwR‡q wb‡q evivwU cÖ‡ek KivI | Avwg w`w`i K_v g‡Zv wReUv w`w`i ¸‡` cÖ‡ek KivBqv w`qv wReUv bvwi‡Z jvwMjvg | w`w` Avgvi gv_vUv Pvwcvqv awiqv Avgvi gy‡L ¸‡`i Pvc w`‡Z w`‡Z Av‡eM f‡i ewj‡Z jvwMj , Avntt eo Avb›` n‡”Q? fvj K‡i wReUv bvov †` fvB| Avgvi Ggb Ae¯’v n‡jv ‡h Avi _vK‡Z cvijvgbv | DwVqv w`w`i cv `ywU dvK Kwiqv awiqv †avbUv ¸‡`i gy‡L jvMvBqv Vvc gvijvg | ¸‡`i non‡o M‡Z© †avbUv cPvr K‡i Pwjqv †Mj | w`w` Avgvq ey‡K RovBqv Zjv †_‡K Ggb my›`i ¸‡`i av°v w`‡Z jvMj †h †Zv‡K Zvi wK eje | Avwg fvB †ewkÿY _vK‡Z cvijvg bv| Avgvi n‡q ‡Mj | w`w` †evaq eyS‡Z †c‡i Avgvq wPZK‡i ‡d‡j Ggb †MvUvKZK Vvc w`j AvRI fzj‡Z cviwQbv fvB | LvwbK ev‡` †`wL Avgvi †avbUv wf‡R GKmv n‡q †M‡Q | Avi w`w` wb‡¯ÍR n‡q Avgvi ey‡K ï‡q cij | LvwbK ev‡` w`w` nvm‡Z nvm‡Z ej‡jv , †Kgb Avb›` †c‡j | Avwg w`w`i †mB †bmcvwUi g‡Zv PzwPwU wUwcqv  Kwnjvg, eo my›`i Avb›` †cjvg | Zvi ci †_‡K †ivRB w`w`‡K wb‡q Avb‡›` KvUvB | †m w`b evwo Avwmqv Avwg †`‡e‡bi K_v wPšÍv Kwi‡Z jvMjvg | mygb e‡j wK! I‡Z GZ myL nq wPšÍv Ki‡Z Ki‡Z Ag‡ii evovUv eo nBqv DV‡jv | ciw`b nB‡Z Ag‡ii wWDwU n‡jv ¸` `k©b Kiv | KjN‡ii b`©gvi GKUv dvK †m Avwe®‹vi Ki‡jv | †ivR †mB dvK w`‡q KvwKgvi ¸wchš¿ †`L‡Z Avi¤¢ Ki‡jv|  KvwKgvi ¸`LvwbI †ek my›`i ,wKš‘y ev‡j fwZ© | KvwKgvi ci wKi‡bi cvjv | †m †`‡L wc›Uz K‡j G‡m ¸‡` AvOzj XzwK‡q bvov bvwo K‡i | Ag‡ii evmbv nBj wc›Uz‡K GKw`b PvB | †m Dcvq LyR‡Z jvM‡jv | Rwg`vi evwo †Zv gnj | †cQ‡bi gnj GK`g Lvwj | gv‡S gv‡S hw` Kv‡iv `iKvi nq Z‡eB hvq b‡Pr bq | GKw`b weKv‡j gvqv Avi wc›Uz wcQ‡bi gn‡j †Ljv Ki‡Z‡Q AvKvk wM‡q nvwRi | AvKvk‡K †`wLqv gvqv nvwm‡Z nvwm‡Z Kwnj- `v`v Avgv‡`i m‡O †Lj‡e ? AvKvk wKi‡bi w`‡K Pvwnqv g„`y nvwmqv Kwnj wK †Ljv n‡”Q | wcbUz jR¡vq gv_v bvgvBqv jBj | gvqv ejj Avgiv †Pvi †Pvi †LjwQ | Zzwg †Lj‡e `v`v ? G‡mv Avgiv wZbR‡b †Lwj | AvKvk nvwmqv Kwnj †ek †Zv | G‡mv wc›Uz AvwgI †Zvgv‡`i m‡O †Lje | wc›Uz gy‡L Kvci Pvcv  w`qv nvm‡Z nvm‡Z Kv‡Q Avm‡jv | Zvi ci Mbbv nB‡jv gvqv †Pvi nB‡jv | gvqv †PvL eywSqv iBj | AvKvk wKi‡bi k‡½ jyKvB‡Z †Mj | wc›Uz ej‡jv †Kv_vq jyKvb hvq ej †`wL | AvKvk Zvi nvZ awiqv Kwnj , G‡mv Avgvi  m‡½ e‡j wc›Uz‡K m‡½ wb‡q GK AÜKvi N‡i cÖ‡ek Kij | NiUv GZ AÜKvi †h w`‡b my‡h©i Av‡jv KLbI N‡i cÖ‡ek K‡i bv | AvKvk wc›Uz‡K jBqv N‡ii GK †Kv‡b hvBqv Zvnv‡K RovBqv `vovBj | wc›Uz †Kvb AvcwË RvbvB‡jv bv |  wc›Uz‡K RovB‡Z Ag‡ii †avbUv †ek k³ nBqv DVj | Ag‡ii †ek Mig Pvwcqv †Mj | AvKvk wc›Uz‡K †Rv†i ey‡K Pvwcqv awiq
v Kwnj ,†`L  | Avgiv Ggb hvqMvq jyKvBwQ †h gvqvi mva¨  bvB †h Avgv‡`i a‡i | Zv KZÿb `vovBqv _vKv hvq | GBLv‡bB ewk Zzwg Ag‡ii †Kv‡j em | wc›Uz Ig‡bB Ag‡ii †Kv‡j e‡m coj | Agi wc›Uz‡K ey‡K †P‡c a‡i wc›Uzi Mv‡j wKm Kij, Avi Kvwgm Gi Dcow`‡q  wc›Uzi `ya `ywU wUc‡Z jvMi | wc›Uz GKUz evav w`‡q ejj wK Ki‡Qv `v`v | wc›Uz K_v ewjmbv myay †`L Avwg wK Kwi bv fvB Avgvi j¾v Ki‡Q | Agi ejj Ggb fve Ki‡Qv g‡b nq Zzwg wKQzB eySbv | wc›Uz GKUz j¾v fve †`LvBqv ejj wQ `v`v | Avgi ejj Av”Qv Kjcv‡i hLb ¸‡`  Av½yj XzKvI ZLb GB j¾v †Kv_vq _v‡K | wc›Uz ejj Zvn‡j Zzwg jywK‡q jywK‡q ‡`L, bv †`L‡j wK K‡I ewj, Avi †Zvgvi IB ¸` †`‡LB †Zv Avwg G‡Zv D‡ËwRZ n‡qwQ |  e‡j Agi wc›Uz‡K Av‡iv †Rv‡i ey‡K †P‡c a‡i †Vv‡U wKk Ki‡jv Avnt wK big big †VvU IcvMj cvMj n‡q wc›Uzi †VvU Kvgiv‡Z jvMj | Avi GK nv‡Z wc›Uzi Rvgv Lyj‡Z jvMj Rvgv L‡j `ya `ywU wUc‡Z jvMj |  Avn.... wK big big `ya wc›Uzi Agi cvM†ji g‡Zv wc›Uzi `ya Avi Mjv PvU‡Z jvMj | wc›UzI Zv‡K ey‡K †P‡c a‡i In.... Avn... Avn.. Ki‡Z jvMj | g‡b nq kvwjiI fv‡jv jvM‡Q | Avgi Avi †`wi Kibv  GKUv‡b  wc›Uzi mv‡jvqvi Ly‡j ‡djj | Zvi ci ¸‡` Av½yj w`‡q ¸Zv ¸wZ Ki‡Z jvMj GZ big Zvi ¸` †h ¯úm© bv Ki‡j †evRvB hv‡ebv | Agi Avi‡`wi Kij bv wc›Uzi ¸‡`i gy‡L Ii †avbUv †mU Ki‡jv Zvi Av‡¯Í Av‡¯Í av°v w`‡Z w`‡Z GKUz †Rv‡i GKUv av°v w`j | Zv‡Z wc›Uzi ¸‡`i ˆhvwb c`©v wP‡i †avb A‡a©KuUv Xz‡K †Mj | wc›Uz In e‡j kã Ki‡jv Avevi †Rv‡i GKUv Pvc w`‡ZB cy‡iv †`vbUv ¸‡`i wfZ‡i P‡j †Mj | wc›Uz GKUz †e_v †c‡q gv‡Mv e‡j DV‡jv Avgi wKPzÿb Pzc K‡i †_‡K ¸‡`i †fZi †_‡K †avb †ei Ki‡jv | Avevi XzKv‡jv wc›Uz Gevi †Kvb kã Ki‡jvbv | Zvi ci Avgi ‡Rv‡i †Rv‡i Vvcv‡Z jvMj | Avi wc›Uz my‡L In.. Avn.. Dn .. Bm..Bm.. Ki‡Z jvMj | Avi ej‡Z jvMj Agi fvBqv Zzwg Avgvq G †Kvb myL w`‡j Avwg Gi Av‡M Avi †Kvb w`b Ggb myL cvBwb , Dn.. Avn.. Av‡iv †Rv‡i Av‡iv †Rv‡i Vvc gv‡iv Vvc †g‡i †g‡i Avgvi ¸` wP‡i †dj | Avgvi ¸` †Zvgvi †av‡bi †Mvjvg n‡q †M‡Q Zzwg Gfv‡e cÖwZw`b Avgvq Pzw`I In wK Avivg jvM‡Q In In .. Avn.. Avn.. Zvi ci Agi  B‡”Q g‡Zv Vvwc‡q wc›Uzi ¸‡`i wfZi  gvj †djj|  Zvi ci wc›Uz ejj Agi fvBqv Zzwg me mgq Gfv‡e Avgvq Pz`‡e †Zv †Zvgvi Pz`vq †h GZ gRv Av‡M eywSwb |

Saturday, December 15, 2012

J Kotha Bola Zayna


Sex Video              DhaDah                 Infobux               Helpcenter               Sex Photo

‡h K_v ejvhvqbv

Avgvi bvg AvKvk | evwo Avgv‡`i AvgZjv | Avgvi wcZv AvgZjvi eo hwg`vi | Avgvi eqm hLb 10ermi ZLb Avgvi wcZv Avgvi †jLvcov †kLvevi hb¨ Lye hZœ jBqvwQ‡jb | wKš‘y Avgvi Ggb `yf©vM¨ †h cvP ermi c‡i wcZv gviv hvb | msmv‡i weaev gv, Avgvi †QvU †evb-bvg Zvi gvqv , †m Avgvi †P‡q 2erm‡ii †QvU | evev gviv hvevi 6gvm ci Avgvi †QvU †evb KvKv-KvwKgv IZvnvi 1wU cyZ&ª bvg wnib, Zvi eqm 7ermi Avi 1wU Kb¨vZvi bvg wc›Uz,   Zvi eqm 14ermi | wc›Uz KvKv gnvk‡qi cÖ_g c‡ÿi ¯Íªxi Kbªv | KvwKgvi eqm 24ermi n‡e | Avgvi IwffveK bv _vKvq `iæb Rwg`vwo †`Lv‡kvbvi Rb¨ KvKv gnvkq‡K Avwbqv‡Qb | KvKv gnvkq hv welq m¤úwË I †c‡qwQ‡jb ˆhve‡b Zv bó Kwiqv †d‡jwQ‡jb | eZ©gv‡b eoB Afve | Zvnvi Afve †`wLqv gv Znv‡K AvbvBqv‡Qb | wcZv gviv hvevi ci Avgvi gb †Ljvayjvq cwij | Avgvi 1wU eÜz RwUj Zvnvi bvg mygb | 1w`b weKv‡j gv‡V dzUej †Lwjqv mK‡j Pwjqv †M‡j Avwg Avi mygb ewmqv  Mí Kwi‡ZwQ | nVvr mygb KwnAv”Qv AvKvk, ZzB ¸` †LwPm | Avwg ZLb mZ¨B GmeeySZvg bv †h Zv bq, Z‡e Gme †Lqvj wQjbv | Kwnjvg-bv fvB | Av”Qv ZzB †`‡LwPm | mygb Avgvi gy‡Li w`‡K nv K‡i ZvwK‡q Kwnj- †m wK †i , ZzB †`wLmwb | Av‡i Ii PvB‡Z fv‡jv wRwbl wK Avi Av‡Q | Z‡e ewj †kvb | 1w`b w`w` N‡i Kvci Qvi‡Q , Avwg Rvbvjvq e‡m | w`w`i Ny` Lvwb †`Lv gvÎ Avgvi eviv VvwU‡q DVj | wK my›`i Ny` †Zv‡K Zvi wK eje | †`wL Ny‡` GKivk Pzj | w`w` Kvci †Q‡i MvgQv w`‡q Ny` gyP‡Q, Avwg fvj K‡i w`w`i Ny` Lvwb †`LwQ | w`w` Avgvi w`‡K ZvwK‡q ejj-Ame¨ †Q‡j wK †`Lv n‡”Q | Avgvi eqm ZLb 13ermi | Avi w`w`i eqm 16 | we‡q nqbvB | Avwg †n‡m ejjvg-†Zvgvi G‡Z Pzj †Kb w`w` | w`w` Kvco c‡o Avgvi Kv‡Q G‡m Avgvi MvjwU wU‡c Pzwc Pzwc ej‡j- Avi 2ermi hvK †ZviI I‡Z Pzj n‡e | e‡j Avgvi †avbUv wU‡c aij | Zvici wU‡c ej‡j-wK †i GB eq‡m GZ eo K‡iwQm? AvwgI mvnm †c‡q w`w`i ¸`Lvwb wU‡c a‡i ejjvg- †Zvgvi GwU‡Zv †ek big w`w` | †Zvgvi GUv †`‡L AvgviUv eo n‡q‡Q | Avi †ek gRv †eva n‡”Q | w`w` Kwnj- ZzB †hb KvD‡K ewjkwb | gv ivbœv Ki‡Q | Pj evMv‡b hvB †Zv‡K KZ gRv †`e | e‡j Avgvq wb‡q evMv‡b Pwjj | evMv‡b Avgv‡`i †cvov evwoi †fZ‡i wM‡q GKUv dvKv hvqMvq w`w` GKLvwb gv`yi weQvBqv Avgvq ewjj †evk, Avwg `iRvUv w`‡q Avwm-e‡j w`w` Pwjqv †Mj | Avwg gv`y‡i ewmqv Kvc‡oi dvK nB‡Z †jIivwU evwni Kwiqv †KjvBqv †`wL‡Z jvwMjvg | ZL‡bv †jIiv iYg~wZ© avib Kwiqv Av‡Q | w`w` wdwiqv Avwmj | Avgvi Kvh© †`wLqv nvwmqv Kwnj ewj †LvKv‡K †Kjv‡bv n‡”Q eywS?ewjqv Avgvi cv‡m ewmqv Avgvi evovwU awiqv †KjvB‡Z †KjvB‡Z Kwnj, GwU‡K †Zv †ek eo K‡i‡Qv | Zvici w`w`i Mv‡qi Rvgv Lywjqv †dwjj | †Zv‡K wK eje fvB | wK‡R dvóK¬vm gvB | †hb K¨vgwi‡mi ej w`w` gvB `y‡Uv wb‡q Avgvi Mv‡j N‡m ejj, †Kgb wRwbm ej †`wL | Avgvi fvB Mv wSg wSg K‡i DVj | Avwg w`w`‡K Rwi‡q gvB wUc‡Z jvMjvg | Avi w`w` Avgvi †VvUwU gy‡L cy‡i Pzl‡Z jvMj | Avgvi GZ myL jvMj †h †Zv‡K Avi wK eje | LvwbK ev‡` w`w` D‡V Kvco Rvgv Ly‡j wPrn‡q ï‡q cv `y‡Uv †Kwj‡q w`‡q ejj, wP‡i †`Lbv KZ wK †`L‡Z cvwe | Avwg w`w`i ¸‡`i Kv‡Q e‡m w`w`i ¸`Lvwb `yB AvOyj w`‡q wP‡i †`wL, GKwU wUqv cvwLi †Vv‡Ui g‡Zv wK Szj‡Q | Avwg †mwU bvwi‡Z bvwi‡Z Kwnjvg | GUv wK w`w`? w`w` nvwmqv Kwnj, IwU‡K †KvU e‡j | Avi GKUz Zjvq wP‡i †`L GKUv MZ© cvwe , †mB M‡Z© †Zvi †avbUv XywK‡q †` †ek gRv cvwe | Avwg Av‡iv Zjvq nvZ jvMvBqv wPwiqv †`wLjvg | GKUv MZ© †fZiUv Kgjv ‡jeyi g‡Zv is , Avwg †ek K‡i wP‡i a‡i bvKUv jBjv wMqv ïwKjvg †Kgb GKUv Avb›``vqK M›&a | w`w` Avgvi gv_vUv ¸‡`i Dci Pvwcqv awiqv Kwnj , wK †Mv †Pvlv n‡”Q bvwK | †ek †Zv wRe w`‡q Pz‡l ¸`Uv GKUz wfwR‡q wb‡q evivwU cÖ‡ek KivI | Avwg w`w`i K_v g‡Zv wReUv w`w`i ¸‡` cÖ‡ek KivBqv w`qv wReUv bvwi‡Z jvwMjvg | w`w` Avgvi gv_vUv Pvwcvqv awiqv Avgvi gy‡L ¸‡`i Pvc w`‡Z w`‡Z Av‡eM f‡i ewj‡Z jvwMj , Avntt eo Avb›` n‡”Q? fvj K‡i wReUv bvov †` fvB| Avgvi Ggb Ae¯’v n‡jv ‡h Avi _vK‡Z cvijvgbv | DwVqv w`w`i cv `ywU dvK Kwiqv awiqv †avbUv ¸‡`i gy‡L jvMvBqv Vvc gvijvg | ¸‡`i non‡o M‡Z© †avbUv cPvr K‡i Pwjqv †Mj | w`w` Avgvq ey‡K RovBqv Zjv †_‡K Ggb my›`i ¸‡`i av°v w`‡Z jvMj †h †Zv‡K Zvi wK eje | Avwg fvB †ewkÿY _vK‡Z cvijvg bv| Avgvi n‡q ‡Mj | w`w` †evaq eyS‡Z †c‡i Avgvq wPZK‡i ‡d‡j Ggb †MvUvKZK Vvc w`j AvRI fzj‡Z cviwQbv fvB | LvwbK ev‡` †`wL Avgvi †avbUv wf‡R GKmv n‡q †M‡Q | Avi w`w` wb‡¯ÍR n‡q Avgvi ey‡K ï‡q cij | LvwbK ev‡` w`w` nvm‡Z nvm‡Z ej‡jv , †Kgb Avb›` †c‡j | Avwg w`w`i †mB †bmcvwUi g‡Zv PzwPwU wUwcqv  Kwnjvg, eo my›`i Avb›` †cjvg | Zvi ci †_‡K †ivRB w`w`‡K wb‡q Avb‡›` KvUvB | †m w`b evwo Avwmqv Avwg †`‡e‡bi K_v wPšÍv Kwi‡Z jvMjvg | mygb e‡j wK! I‡Z GZ myL nq wPšÍv Ki‡Z Ki‡Z Ag‡ii evovUv eo nBqv DV‡jv | ciw`b nB‡Z Ag‡ii wWDwU n‡jv ¸` `k©b Kiv | KjN‡ii b`©gvi GKUv dvK †m Avwe®‹vi Ki‡jv | †ivR †mB dvK w`‡q KvwKgvi ¸wchš¿ †`L‡Z Avi¤¢ Ki‡jv|  KvwKgvi ¸`LvwbI †ek my›`i ,wKš‘y ev‡j fwZ© | KvwKgvi ci wKi‡bi cvjv | †m †`‡L wc›Uz K‡j G‡m ¸‡` AvOzj XzwK‡q bvov bvwo K‡i | Ag‡ii evmbv nBj wc›Uz‡K GKw`b PvB | †m Dcvq LyR‡Z jvM‡jv | Rwg`vi evwo †Zv gnj | †cQ‡bi gnj GK`g Lvwj | gv‡S gv‡S hw` Kv‡iv `iKvi nq Z‡eB hvq b‡Pr bq | GKw`b weKv‡j gvqv Avi wc›Uz wcQ‡bi gn‡j †Ljv Ki‡Z‡Q AvKvk wM‡q nvwRi | AvKvk‡K †`wLqv gvqv nvwm‡Z nvwm‡Z Kwnj- `v`v Avgv‡`i m‡O †Lj‡e ? AvKvk wKi‡bi w`‡K Pvwnqv g„`y nvwmqv Kwnj wK †Ljv n‡”Q | wcbUz jR¡vq gv_v bvgvBqv jBj | gvqv ejj Avgiv †Pvi †Pvi †LjwQ | Zzwg †Lj‡e `v`v ? G‡mv Avgiv wZbR‡b †Lwj | AvKvk nvwmqv Kwnj †ek †Zv | G‡mv wc›Uz AvwgI †Zvgv‡`i m‡O †Lje | wc›Uz gy‡L Kvci Pvcv  w`qv nvm‡Z nvm‡Z Kv‡Q Avm‡jv | Zvi ci Mbbv nB‡jv gvqv †Pvi nB‡jv | gvqv †PvL eywSqv iBj | AvKvk wKi‡bi k‡½ jyKvB‡Z †Mj | wc›Uz ej‡jv †Kv_vq jyKvb hvq ej †`wL | AvKvk Zvi nvZ awiqv Kwnj , G‡mv Avgvi  m‡½ e‡j wc›Uz‡K m‡½ wb‡q GK AÜKvi N‡i cÖ‡ek Kij | NiUv GZ AÜKvi †h w`‡b my‡h©i Av‡jv KLbI N‡i cÖ‡ek K‡i bv | AvKvk wc›Uz‡K jBqv N‡ii GK †Kv‡b hvBqv Zvnv‡K RovBqv `vovBj | wc›Uz †Kvb AvcwË RvbvB‡jv bv |  wc›Uz‡K RovB‡Z Ag‡ii †avbUv †ek k³ nBqv DVj | Ag‡ii †ek Mig Pvwcqv †Mj | AvKvk wc›Uz‡K †Rv†i ey‡K Pvwcqv awiq
v Kwnj ,†`L  | Avgiv Ggb hvqMvq jyKvBwQ †h gvqvi mva¨  bvB †h Avgv‡`i a‡i | Zv KZÿb `vovBqv _vKv hvq | GBLv‡bB ewk Zzwg Ag‡ii †Kv‡j em | wc›Uz Ig‡bB Ag‡ii †Kv‡j e‡m coj | Agi wc›Uz‡K ey‡K †P‡c a‡i wc›Uzi Mv‡j wKm Kij, Avi Kvwgm Gi Dcow`‡q  wc›Uzi `ya `ywU wUc‡Z jvMi | wc›Uz GKUz evav w`‡q ejj wK Ki‡Qv `v`v | wc›Uz K_v ewjmbv myay †`L Avwg wK Kwi bv fvB Avgvi j¾v Ki‡Q | Agi ejj Ggb fve Ki‡Qv g‡b nq Zzwg wKQzB eySbv | wc›Uz GKUz j¾v fve †`LvBqv ejj wQ `v`v | Avgi ejj Av”Qv Kjcv‡i hLb ¸‡`  Av½yj XzKvI ZLb GB j¾v †Kv_vq _v‡K | wc›Uz ejj Zvn‡j Zzwg jywK‡q jywK‡q ‡`L, bv †`L‡j wK K‡I ewj, Avi †Zvgvi IB ¸` †`‡LB †Zv Avwg G‡Zv D‡ËwRZ n‡qwQ |  e‡j Agi wc›Uz‡K Av‡iv †Rv‡i ey‡K †P‡c a‡i †Vv‡U wKk Ki‡jv Avnt wK big big †VvU IcvMj cvMj n‡q wc›Uzi †VvU Kvgiv‡Z jvMj | Avi GK nv‡Z wc›Uzi Rvgv Lyj‡Z jvMj Rvgv L‡j `ya `ywU wUc‡Z jvMj |  Avn.... wK big big `ya wc›Uzi Agi cvM†ji g‡Zv wc›Uzi `ya Avi Mjv PvU‡Z jvMj | wc›UzI Zv‡K ey‡K †P‡c a‡i In.... Avn... Avn.. Ki‡Z jvMj | g‡b nq kvwjiI fv‡jv jvM‡Q | Avgi Avi †`wi Kibv  GKUv‡b  wc›Uzi mv‡jvqvi Ly‡j ‡djj | Zvi ci ¸‡` Av½yj w`‡q ¸Zv ¸wZ Ki‡Z jvMj GZ big Zvi ¸` †h ¯úm© bv Ki‡j †evRvB hv‡ebv | Agi Avi‡`wi Kij bv wc›Uzi ¸‡`i gy‡L Ii †avbUv †mU Ki‡jv Zvi Av‡¯Í Av‡¯Í av°v w`‡Z w`‡Z GKUz †Rv‡i GKUv av°v w`j | Zv‡Z wc›Uzi ¸‡`i ˆhvwb c`©v wP‡i †avb A‡a©KuUv Xz‡K †Mj | wc›Uz In e‡j kã Ki‡jv Avevi †Rv‡i GKUv Pvc w`‡ZB cy‡iv †`vbUv ¸‡`i wfZ‡i P‡j †Mj | wc›Uz GKUz †e_v †c‡q gv‡Mv e‡j DV‡jv Avgi wKPzÿb Pzc K‡i †_‡K ¸‡`i †fZi †_‡K †avb †ei Ki‡jv | Avevi XzKv‡jv wc›Uz Gevi †Kvb kã Ki‡jvbv | Zvi ci Avgi ‡Rv‡i †Rv‡i Vvcv‡Z jvMj | Avi wc›Uz my‡L In.. Avn.. Dn .. Bm..Bm.. Ki‡Z jvMj | Avi ej‡Z jvMj Agi fvBqv Zzwg Avgvq G †Kvb myL w`‡j Avwg Gi Av‡M Avi †Kvb w`b Ggb myL cvBwb , Dn.. Avn.. Av‡iv †Rv‡i Av‡iv †Rv‡i Vvc gv‡iv Vvc †g‡i †g‡i Avgvi ¸` wP‡i †dj | Avgvi ¸` †Zvgvi †av‡bi †Mvjvg n‡q †M‡Q Zzwg Gfv‡e cÖwZw`b Avgvq Pzw`I In wK Avivg jvM‡Q In In .. Avn.. Avn.. Zvi ci Agi  B‡”Q g‡Zv Vvwc‡q wc›Uzi ¸‡`i wfZi  gvj †djj|  Zvi ci wc›Uz ejj Agi fvBqv Zzwg me mgq Gfv‡e Avgvq Pz`‡e †Zv †Zvgvi Pz`vq †h GZ gRv Av‡M eywSwb | 
M‡íi g‡Zv wfwWI 

                                       
                                                                                               
         

                                                                           M‡íi g‡Zv d‡UvSunday, December 2, 2012

Nadir joll


     Sex Video              DhaDah                 Infobux               Helpcenter               Sex Photo

b`xi Rj


Avgvi eqm ZLb 26 eQi| `g`g RsMkb †_‡K 4/5 Lvbv †m· Gi eB wKwb| m‡½ e­yÑwd‡j¥i 4 Lvbv eB wKwb| ZLb bZzb evwo‡Z Avwg GKv _vwK| IB eB c‡o I Qwe †`‡L D‡ËvwRZ n‡q j¨vIov †L‡P gvj †ei Kwi| GUv 1997 mv‡ji cÖ_g w`‡Ki NUbv gv‡P©i †kl mßv‡n Avgv‡`i MÖv‡gi evwo‡Z hvB| †mLv‡b _v‡K evev gv Avi gvgvi †g‡q †g‡q †mvbvjx| 7 eQi eqm †_‡K †mvbvjx Avgv‡`i evwo‡Z _v‡K| 1997 G Ii eqm 12 eQi| evwo wd‡i K‡qKw`‡bi g‡a¨ †mvbvjx‡K †`L‡Z †`L‡Z AvK…ó n‡q cwo Ii cÖwZ| nUvr GKw`b my‡hvM wg‡j †M‡jv| Avgvi evwoi cv‡k wK GKUv Abyôv‡b gv †M‡Q| gv †M‡jv 11/12 Uvi w`‡K| Avi evev ‡ei n‡jv `ycy‡ii LIqvi ci 3 Uvi w`‡K| evwo‡Z ZLb †mvbjx Avi Avwg| evB‡i †mvbvjx wK GKwU KvR KiwQ‡jv, I‡K N‡i †W‡K wbjvg| ejjvg? †`wL †Zvi †KvgiUv KZUv †gvUv? e‡j Kvwg‡Ri mvg‡bi AskUv DPz K‡i ai‡Z ejjvg| Zvi †Kvg‡ii nvZ †`evi fvb K‡i †m‡jvqv‡ii `woUv GKUvb †g‡i Ly‡j w`‡ZB †`wL nvjKv Kv‡jv ev‡ji g‡a¨ cUj †Piv †fv`vUv|In wK `viæb †`L‡Z †`‡L Avgvi gv_v Ny‡i‡Mi|  Avgvi G mKj KvÛ †`‡L †mvbvjx‡Zv nZevK, Vvq `vwo‡q iBj †m | `iRvi c`©v †U‡b w`‡qB Ii KvwgmUv GKUv‡b Ly‡j †djjvg Ii `ya `ywU †`L‡Z wK `viæb Avwg Avi ‡`wi Kijvgbv Ii `ya `ywU‡K&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Av”QvK‡I wU‡c w`jvg Ii ¸‡` gyL w`‡q `yB evi PvUb w`jvg| Zvici Avgvi VvUv‡bv j¨vIiv †ei K‡i w`‡q ejjvg j‡RÝ Gi g‡Zv Pzl‡Z| nZevM n‡q I Pzl‡Z jvM‡jv| Zvici cv‡k Lv‡Ui Dco wb‡q I‡K ïqvjvg| Ii cUj †Piv †fv`v †`‡L Avgvi Avi †`wi mB‡m bv| Avgvi †evb e‡j ejwQ bv, Ii gZ my›`wi †g‡q Avgv‡`i MÖv‡g 2q Av‡Q wKbv m‡›`n| D¾j my›`i Z¡K, my›`i MVb Ges †`‡ni MVb †hgb my›`i gyLgÛj I †Zgwb my›`i| `ya `ywU †hb bvwi‡K‡ji gvjvi g‡Zv| Ii ¸‡` j¨vIiv †`Iqv †hb ¯^M©myL| Gevi Ii †fv`vi gy‡L Avgiv 6 Bw j¤^v j¨vIivi gywÛUv †P‡c aijvg Ges Ii w`‡K ZvKvjvg| †`wL j¾vq gyL jvj n‡q †M‡Q Ges Ab¨ w`‡K gyL Nywo‡q Av‡Q| nvZ `ywU `yw`‡K Qov‡bv| Gevi nvjKv nvjKv Vvc w`‡Z w`‡Z nUvr †Rv‡o GKVv‡c cy‡iv j¨vIivUv WywK‡q †`B Ges m‡½ m‡½ KzKwo‡q D‡V †e_vq, I‡i evev‡i e‡j wPZKvi w`‡q I‡V  Zvici Avevi †ei Kwi| †`wL Avgvi j¨vIivi Mv †j‡M Ii mZx”Q` c`©v wQ‡o †ewo‡q G‡m‡Q Ges i³ †ein‡”&Q wUmy w`‡q i³Uv gy‡Q †`B| Avevi XyKv‡Z †M‡j nvjKv evav †`q †mvbvjx| wKšy‘ Avwg †Rvo K‡i Avevi XyKvB Ges Vvcv‡Z jvwM| 5 wgwbU Pz`vi ci Ii †fv`v †_‡K Avgvi j¨vIiv †ei K‡i wb‡q Avgvi i“‡g wM‡q Gb †i‡LwQjvg KbW‡gi 1 wU c¨v‡KU, Zvi †_‡K 1 Uv †ei K‡i wb‡q Avwm| hvevi mgq I‡K DV‡Z wb‡l` K‡i wM‡qwQjvg, Gm †`wL ï‡qB Av‡Q| Gevi KbWg Uv Avgvi j¨vIivq †mU K‡i Avevi I‡K Pz`‡Z _vwK Ges wgwbU 5/6 c‡i H KbW‡gi wfZi A_©vr Ii ¸‡` XyKv‡bv Ae¯’vq gvj Xvwj| †hw`b †mvbvjx †K 1g Pzw` ZLb Ii Ii gvwmK nq wb| ZviI 9/10 gvm ci †_‡K gvwmK nIqv ïi“ nq| Gevi my‡hvM †c‡jB †mvbvjx †K Pzw`| 1g 1g &Ii LyeB Kó nZ, eZ©gv‡b &IiB Pz`v‡Z B”Qv K‡i| 1 w`b 5 B GKwU kmv cy‡ivUvB Ii †fv`vi g‡a¨ XywK‡q w`‡q wQjvg| Kv‡i‡›Ui K¨v‡Ûj Wyg 1Uv Ii XywK‡q w`‡qwQ| Ii gvwm‡Ki wnmve †i‡L 4 w`b Ii ¸‡` gvj †X‡jwQ| GQvov G ch©š— 200 ev‡ii †ewk I‡K Py‡`wQ| cÖwZevi I Avgvi j¨vIivq Ii gvj gvLvq wKš‘ Avwg Avwg ev”P nevi f‡q exh© †ei nevi wVK Av‡M Avgvi j¨vIiv †ei K‡i Avwb| GLb  †K Pzw` Ii `ya`ywU wUwc Ges Pzwl| Avgiv 2 RbB Lye Lywk| Ii we‡qi Av‡Mi w`b ch©š— Avgiv my‡hvM †c‡jB Kie A_©vr Pz`vPzw` Kie| †mvbvjx I Avwg 2 R‡bB 1 mv‡_ e‡m e­yÑwdj¥ †`wL Ges Pz`vPzw` Kwi| 1w`b me‡P‡q †ekx mgq a‡i Pz‡`wQ (Zvn‡jv 28 wgwbU)| GQvov 10-15 wgwbU Vvcv‡bvi ci Avgvi gvj †ei n‡Z Pvq, ZLb j¨vIiv †ei K‡i wb‡q Avwm| 7/8 wgwbU Vvcv‡bvi ci Ii gvj †ewi‡q Avgvi j¨vqivq †g‡L PUPU kã nq| ‡h w`b 28 wgwbU VvcvBwQ †mw`b cÖ_‡g Avwg 10 wgwbU Vvcv‡bvi ci I‡K ejjvg Vvcv‡Z| I 6 wgwbU Vvwc‡q ejj, Avwg Avi cviwQbv| ZLb Avwg Avevi ïi“ Kijvg| Gfv‡eB Now †`‡L 28 wgwbU Vvwc‡qwQjvg †mvbvjx †K| 1g 10/15 wgwbU kvfvweK fv‡eB n‡q‡Q Zvci I ej‡Z jvMj AvR wK n‡jv †Zvgvi wcøR Qv‡iv Avi cviwQbv I evev ZzwgwK Avgvq †g‡i †dj‡e| Gfv‡eB 28wgwbU I‡K Pz`jvg|